Accenture BPM S.A.

1, Arcadias street, Athens
Kifissia, 145 64